Skip to content

Disclaimer voor Flow Laarbeek en Marie-Louise Magis coaching en e-coaching

Op deze pagina vindt u de disclaimer van de websites van flowlaarbeek.nl en marielouisemagis.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Flow Laarbeek . In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze websites aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze websites is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Flow Laarbeek is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze websites her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Flow Laarbeek.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze websites staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Flow Laarbeek te mogen claimen of te veronderstellen.

Flow Laarbeek streeft naar zo actueel mogelijke websites. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze websites onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze websites worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze inhoud te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Flow Laarbeek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://www.flowlaarbeek.nl op deze pagina.